Offerte aanvragen

Algemene voorwaarden

Zon Eerlijk
4.2
Gebaseerd op 9 beoordelingen
powered by Google
js_loader

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Zon Eerlijk B.V.

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met de Leverancier die kenbaar worden gemaakt via het project “Zon Eerlijk” inzake de verkoop van Producten en de eventueel daarmee verband houdende installatiewerkzaamheden.

1.2. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Product: schone energie test, zonneboiler, zonnepanelen, en/of andere zaken, toebehoren, materiaal of complete systemen (inclusief documentatie) zoals gespecificeerd in de Overeenkomst. b. Leverancier: Zon Eerlijk b.v. c. Koper: een consument die een Overeenkomst met de Leverancier inzake de aankoop van een Product en de eventuele installatie daarvan wenst aan te gaan of is aangegaan. d. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Leverancier en de Koper tot koop van het Product en de eventuele installatie daarvan.

1.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

1.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Koper, onder welke benaming dan ook, worden uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2. Overeenkomst

2.1 Alle offertes van de Leverancier zijn vrijblijvend.

2.2 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de Koper volledig ingevulde en ondertekende offerte door Leverancier is ontvangen en Leverancier de offerte aanvaardt. Het al dan niet tot stand komen van de Overeenkomst wordt door de Leverancier binnen 10 werkdagen na ontvangst van de offerte aan de Koper per e-mail medegedeeld.

2.3 Alle gegevens, veronderstellingen, schattingen, opbrengstberekeningen, terugverdientijden, subsidiebedragen en alle andere factoren, die ten grondslag liggen aan de beslissing van de Koper om de Overeenkomst te sluiten, al dan niet bekend aan Leverancier, zijn voor risico van de Koper.

Artikel 3. Prijs

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald zijn de in de aanbieding van Leverancier vermelde prijzen vast.

3.2 Indien na de datum van totstandkoming van de Overeenkomst en voor de betaling één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden is Leverancier gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

3.3 Ingeval toepassing van artikel 3.2 mocht leiden tot een prijsverhoging en de prijsverhoging niet voortvloeit uit de wet, heeft de Koper het recht de Overeenkomst te ontbinden bij aangetekende brief, binnen één week nadat de Leverancier kenbaar heeft gemaakt de overeengekomen prijs te verhogen.

3.4 De prijs voor installatie van Producten zoals opgenomen in de orderbevestiging is de prijs inclusief montage en het bedrijfsvaardig opleveren van het Product op het aangegeven adres en inclusief alle kosten, behoudens kosten die volgens deze Algemene Voorwaarden niet voor rekening van Leverancier zijn.

Artikel 4(af)Levering en eigendomsoverdracht

4.1 De (af)levering van het Product geschiedt op het door de Koper aan Leverancier opgegeven adres en wel binnen maximaal 10 weken, te rekenen vanaf het moment waarop de Overeenkomst tot stand komt, tenzij schriftelijk een langere termijn is overeengekomen. De (af)levering van het Product zal nooit eerder plaatsvinden dan het moment waarop de betaling van de koopsom is voldaan conform de overeenkomst of artikel 5 van deze voorwaarden.

4.2 Leverancier zal de Koper telefonisch of per e-mail benaderen voor het maken van een afspraak voor de (af)levering van het Product en eventuele installatie.

4.3 De afspraak zal nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn of datum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld onder vermelding van een redelijke termijn voor nakoming.

4.4 De levertijd wordt verlengd met de duur van de vertraging ten gevolge van het niet voldoen door de Koper aan enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting of van Koper te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst.

4.5 De eigendomsoverdracht van het Product vindt plaats na oplevering.

Artikel 5. Betaling

5.1 De Koper voldoet binnen 2 dagen na oplevering van installatie en ontvangst van factuur het totaalbedrag van de factuur tenzij anders is overeengekomen. IBAN: NL93 RABO 0373 6845 76

Artikel 6. Montage/ installatie

6.1 Het Product wordt door of vanwege Leverancier geïnstalleerd en aangesloten, tenzij anders is overeengekomen. Onder installatie wordt hier verstaan de plaatsing en indien nodig aansluiting van het product op zodanige wijze dat het in gegeven omstandigheden een goed tot optimaal rendement behaald kan worden.

6.2 De Koper is jegens Leverancier verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/ of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren Product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde staat. Onverminderd het hiervoor bepaalde zorgt de Koper in ieder geval voor eigen rekening en risico dat: a. het personeel van Leverancier en/of haar onderaannemer, zodra deze op de plaats van opstelling is aangekomen, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien Leverancier dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan de Koper heeft medegedeeld. b. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport. c. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage. d. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.

6.3 De Koper verklaart dat er geen asbest aanwezig is op de plaats waar het Product wordt geplaatst.

6.4 De Koper dient ervoor zorg te dragen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of levering, die niet tot de montage/installatiewerkzaamheden van Leverancier of de door haar

ingeschakelde derde behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door of vanwege de Leverancier geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat dient de Koper Leverancier hiervan tijdig in kennis te stellen.

6.5 Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de Koper.

6.6 Koper draagt het risico voor schade veroorzaakt door: – onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden; – gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht – ongeschiktheid van (on)roerende zaak voor plaatsing en/of installatie van Product, bijvoorbeeld door onvoldoende draagkracht van het dak of ongeschiktheid van de dakbedekking voor installatie(werkzaamheden).

Artikel 7. Garantie

7.1 Leverancier garandeert de goede werking van het geleverde Product overeenkomstig de garantievoorwaarden, welke bij levering van het Product worden bijgevoegd.

7.2 Leverancier garandeert dat eventuele gebreken in de installatie van het Product voor een termijn van 7 werkdagen na oplevering zal worden verholpen, tenzij het gebrek geen gevolg is van het geleverde werk. Na de termijn van 7 werkdagen zal het rendementsverlies worden gecompenseerd en in werking treden.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Leverancier zal uitsluitend aansprakelijk zijn voor eventuele tekortkomingen indien de met de Producten meegeleverde Garantievoorwaarden van toepassing zijn, in welke situatie de aansprakelijkheid van Leverancier voor tekortkomingen beperkt zal zijn tot de garantieverplichtingen die zijn omschreven in deze garantievoorwaarden.

8.2 De aansprakelijkheid van Leverancier ten opzichte van Koper is beperkt tot de schade waarvoor en voor zover Leverancier overeenkomstig dwingendrechtelijke bepalingen aansprakelijk kan worden gehouden, waarbij gevolg-, indirecte en/of immateriële schade uitdrukkelijk is uitgesloten.

8.3 In geval van schade ten gevolge van de installatiewerkzaamheden kan Leverancier enkel aansprakelijk gesteld worden in geval van opzettelijke of grove fout.

8.4 Schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na het constateren van de schade, aan Leverancier te worden gemeld, tenzij de Koper aannemelijk maakt dat hij/zij de schade niet eerder heeft kunnen melden.

Artikel 9Toepasselijk recht en geschillen

9.1 Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, onder uitsluiting van de Convention on the International Sale of Goods 1980.

9.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten zullen, voor zover geen minnelijke regeling mogelijk is, worden beslecht door de volgens de wet bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 10. Slotbepalingen

10.1 De Leverancier heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen geen gevolgen hebben voor bestaande Overeenkomsten.

10.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn in werking getreden op 01 oktober 2021. Mocht u nog vragen hebben, dan vernemen wij dat graag van u.

Met Zon Eerlijke groet,

ZonEerlijk B.V.

 

Btw-nummer: NL863141079B01

KVK-nummer: 84232056

Tel.: +31 (0) 70 22 10 988

E-mail: info@zoneerlijk.nl

Website: www.zoneerlijk.nl

IBAN: NL93 RABO 0373 6845 76

BIC: RABONL2U

×